Dospělí
Děti
Pokoje

Způsob zpracování osobních údajů (GDPR)

Na základě naší obchodní spolupráce (vytvořením objednávky v e-shopu www.larotonde.cz, zaregistrováním se na kurz vaření) či na základě osobního obchodního jednání udělujete společnosti CROWN WSF, spol. s r.o. ICO 630 77 931 (dále jen „CROWN WSF“) a dále společnosti Almanac Hotels GmbH, Gutheil- Schoder- Gasse 7a, 1100 Vídeň, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje, jež společnost CROWN WSF získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností CROWN WSF, jako dodavatelem, nebo na základě obchodního jednání. Jedná se o zejména osobní údaje 1. – 6., níže uvedené. Tyto údaje budou použity za účely definovanými v bodě 2.

 1. jméno a příjmení;
 2. datum narození;
 3. adresa bydliště, případně kontaktní adresa;
 4. e-mailová adresa;
 5. telefonní kontakt;
 6. IP adresa.

2. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za těmito účely:

 1. k marketingovým účelům společnosti CROWN WSF; tj. zejména za účelem zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách formou zasílání newsletterů či v rámci emailové komunikace
 2. za účelem prodeje voucheru přes e-shop
 3. za účelem uskutečnění rezervace na hotelových restauracích a baru a dále zpracováním objednávek/rezervací na kurzech vaření pořádaných hotelem

3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost CROWN WSF bude, jakožto správce osobních údajů, na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě, jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů, a to vlastními zaměstnanci nebo zpracovateli osobních údajů, tj. subjekty, které společnost CROWN WSF pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností CROWN WSF

 • 4a) pro objednávky z e-shopu: po dobu platnosti – tedy nejdéle 1 rok od zakoupení
 • 4b) pro rezervaci kurzů či míst v restauracích a baru: po dobu trvání služby – od uskutečnění rezervaci po ukončení objednané služby
 • 4c) pro newslettery na dobu neurčitou do doby odhlášení zákazníkem (link v každém newsletteru)

5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti CROWN WSF vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvoláním souhlasu na emailovou adresu alcron.guest@alcronhotel.com.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Vámi poskytnuté údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše vymezeném rozsahu. Jako subjektu údajů vám náleží práva podle příslušných právních předpisů.
Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

 1. jste oprávněni požadovat od společnosti CROWN WSF přístup k Vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 2. jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);
 3. jste oprávněni písemně požádat společnost CROWN WSF o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány);
 4. jste oprávněni získat Vaše osobní údaje, které společnost CROWN WSF zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci a to s platností od 25.5.2018.
 5. máte právo vznést námitku kdykoliv kdy nebudete souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů, např. za účelem přímeho marketingu. CROWN WSF zpracování Vašich osobních údajů ukončí;
 6. dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost CROWN WSF provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
  1. vznést námitku proti zpracování,
  2. požádat společnost CROWN WSF o vysvětlení,
  3. požadovat, aby společnost CROWN WSF odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů,
  4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Zasílání obchodních sdělení

Udělujete dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt, který společnost CROWN WSF získala v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu či v jiných legitimních případech.